Πολιτικόν της Ελλάδος σύνταγμα μετά του βουλευτικού νόμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23991
  4. GR-AtACAb10078891
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1864
  7. 130