ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.

PRESENTATION OF BOOK. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1989
  6. 382-385
    • The book of Mr.Stefenis with the title :"Dionysiac technicians.Contributions to the portrait of the Theatre and Music of the ancient Greeks". It is about an extensive study of the theatrical activities of 1000 years (500b.C-500a.C), to which are interfered more than 3.000 persons, who activated in 25 theatrical, musical and other specialities (I.e. scenic, techniicians, etc.).
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Στεφανή, "Διονυσιακοί τεχνίται.Συμβουλές στην προσωπογραφία του θεάτρου και της μουσικής των Αρχαίων Ελλήνων". Πρόκειται για εκτεταμένη μελέτη των θεατρικών δραστηριοτήτων 1000 ετών, (500π.Χ.-500μ.Χ.) στις οποίες εμπλέκονται περισσότερα από 3.000 πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε 25 θεατρικές, μουσικές και άλλες ειδικότητες (π.χ. σκηνικούς, θυμελικούς τεχνίτες, κλπ.).