Ελληνικά
1989
374-381
  • (eng) The personallity and the work of the international radiance deceased researcher, author, teacher and proprietor of the modern school of Byzantinologists, Paul Lemerle, is presented in brief.

  • (gre) Παρουσίαζεται εν συντομία η προσωπικότητα και το έργο του παγκοσμίου ακτινοβολίας εκλιπόντος ερευνητού, συγγραφέα , δασκάλου και κτήτορα της σύγχρονης γαλλικής σχολής βυζαντινολόγων, Paul Plemerle.

ΜΝΗΜΗ PAUL LEMERLE (1903-1989).

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκμηρίωση