ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

FREEDOM: IDEA AND VALUE. FROM THE FRENCH REVOLUTION TO THE GREEK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1989
  6. 270-277
    • The ideological connection between the french revolution and the fight for the greek independence, is marked. Indeed, the French revolution formed one realizing factor for the equivalent Greek
    • Επισημαίνεται ο ιδεολογικός σύνδεσμος μεταξύ της γαλλικής επανάστασης και του αγώνος για την ελληνική ανεξαρτησία. Πράγματι, η γαλλική επανάσταση αποτέλεσε έναν εκλυτικό παράγοντα για την αντίστοιχη ελληνική