ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

MACEDONIA, MEMORY AND CONSCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1989
  6. 215-229
    • Four Macedonian traditions are presented which prove their Greek character, so much to their content and their solitary motives, so to their composition and style. The first tradition is referred to a war that took place during the antiquity the second to one siege of macedonian castles during the middle centuries of Byzantine Empire, the third to a battle that is said that Alexander the Great made and the fourth is connected with all they say that happened at villages near Salonica,. During the war of 1897
    • Παρουσιάζονται τέσσερις μακεδονικές παραδόσεις οι οποίες αποδεικνύουν την ελληνικότητά τους τόσο ως προς το περιεχόμενο και τα μεμονωμένα μοτίβα τους όσο και ως προς την σύνθεση και το ύφος τους. Η πρώτη παράδοση αναφέρεται σε έναν πόλεμο που έγινε κατά την αρχαιότητα, η δεύτερη σε μια πολιορκία μακεδονικών κάστρων κατά τους μέσους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Τρίτη σε μια μάχη που λέγεται ότι έκανε ο Μ. Αλέξανδρος και η τέταρτη συνδέεται με όσα λένε ότι συνέβησαν σε χωριά κοντά στη Θεσσαλονίκη, κατά τον Πόλεμο του 1897