ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

MARKING AND RECORDING OF ANCIENT AND MEDIEVAL CASTLES AND FORT-TOWNS OF NORTH GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Νικ
  5. 1989
  6. 103-142
    • Through the texts of the ancient geographs and historians but also through other sources, one systematic marking and registering of the towns and castles of North Greece, is aimed. Such registering helps in order to be collected elements not only historical but also relevant with the general cultural level of the population and its relation with the inhabitants of the neighbouring geographical area
    • Μέσα από τα κείμενα αρχαίων γεωγράφων και ιστορικών, αλλά και μέσα από άλλες πηγές, επιχειρείται μια συστηματική επισήμανση και καταγραφή των πόλεων και των κάστρων της Βορείου Ελλάδος. Μια τέτοια καταγραφή βοηθάει προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία όχι μόνο ιστορικά αλλά και σχετικά με την γενικότερη πολιτιστική στάθμη του πληθυσμού και τις σχέσεις με τους κατοίκους του γειτονικού γεωγραφικού χώρου