ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.

PRESENTATION OF BOOK. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1989
  6. 30-34
    • Presentation of the book that Mr. Peter A. Gemptos had written with the title :"Methodology of the Social Sciences. Post-theory and Ideological review of the Man's sciences". The book aims to the total examination of the foundations of the social sciences.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Πέτρου Α. Γέμπτου "Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Μεταθεωρία και ιδεολογική κριτική των Επιστημών του Ανθρώπου", που έχει ως σκοπό την συνολική διερεύνηση των θεμελίων των κοινωνικών επιστημών.