ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1990.

CENTRE FOR THE RESEARCH OF THE PHYSICS OF ATMOSPHERE AND CLIMATOLOGY. CONCISE REPORT OF ACTIVITIES OF THE YEAR 1990. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρεπαπής Χ
  5. 1990
  6. 587-589
    • Annual account of the activities and report of the progress of the year 1990.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1990.