ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

ABOUT THE CLASSICAL STUDIES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1990
  6. 383-398
    • Review of the classic studies as regards the language, the philosophy, the history and the philology.
    • Ανασκόπηση των κλασσικών σπουδών ως προς την γλώσσα, την φιλοσοφία, την ιστορία και την φιλολογία.