Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ARISTOTLES AND THE GENETIC PROGRAM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1990
  6. 249-257
    • The speech is referred to the various biological problems and issues with which Aristotles had been occupied with. Combining the philosophy with the biological knowledge, he was characterized as the founder of the scientific biology.
    • Η ομιλία αναφέρεται στα ποικίλα βιολογικά προβλήματα και θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Αριστοτέλης. Συνδιάζοντας τη φιλοσοφία με τη βιολογική γνώση, χαρακτηρίστηκε ως ο θεμελιωτής της επιστημονικής Βιολογίας.