Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

THE PREDICTION OF FUTURE IN SCIENCE AND ACT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis I | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997)
  5. 1990
  6. 216-229
    • The speech is reffered to the theories of Laplace, Mendel, Heinsenberg, in relation with the prediction of future in science and act. It follows that the science and technology have great relation with the prediction of the future. The technology is possible, when the man is able to predict with great certainty, what will happen, if a series of some proceedings will be applied.
    • Η ομιλία αναφέρεται στις θεωρίες των Laplace, Mendel, Heisenberg, σχετικά με την πρόβλεψη του μέλλοντος στην επιστήμη και πράξη. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν μεγάλη σχέση με την πρόβλεψη του μέλλοντος. Η τεχνολογία είναι δυνατή, όταν ο άνθρωπος μπορεί να προβλέψει με μεγάλη βεβαιότητα, τι θα γίνει, εάν εφαρμοστεί μία σειρά από ορισμένες διαδικασίες.