Η ΑΣΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

THE STELLAR ACTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λυσίμαχος
  5. 1990
  6. 159-176
    • In the speech are analyzed the following subjects: 1) The various categories of the star flares, 2) The characteristics of the flares, 3) the brightness in condition of calmness, 4) other indications of stellar activity, 5) the inner structure and development of stars, as well as their rotation, 6) the study of the stellar activity at the Observatory of Stefanio in Corinthia and programmes simultaneous observations in many areas of the spectrum.
    • Στην ομιλία αναλύονται τα εξής θέματα: α) Οι διάφορες κατηγορίες των αστέρων εκλάμψεων, β) τα χαρακτηριστικά των εκλάμψεων, γ) λαμπρότητα σε κατάσταση ηρεμίας, δ) άλλες εκδηλώσεις της αστρικής δραστηριότητας, ε) εσωτερική δομή και εξέλιξη των αστέρων καθώς και περιστροφή αυτών, στ) μελέτη της αστρικής δραστηριότητας στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας και πρόγραμμα ταυτόχρονων παρατηρήσεων σε πολλές περιοχές του φάσματος.