ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF A BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1990
  6. 146-147
    • Presentation of the book which is entitled: "We and the radioactivity". The writing of the book was stimulated by events that followed the destruction of the nuclear plant at Tchernobile in 1986.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Εμείς και η ραδιενέργεια", του οποίου η συγγραφή παρεκινήθη από γεγονότα που επακολούθησαν την καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου Τσέρνομπιλ το 1986.