ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

FREEDOM AND RESPONSIBILITY: THE COURSE TOWARDS EUROPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1990
  6. 79-95
    • Report which regards the War of Independence of 1821. Furthermore, some thoughts are expressed which are relevant with the psychology of the fighters in sight of the menace to lose their freedom. It is stressed out that this possibility formed a strong motive so as the revolution to take place earlier, something that was considered as a lunacy, maybe and irresponsibility but finally the result justified that decision and formed a milestone in the history of the Nation.
    • Αναφορά στην Επανάσταση του 1821. Παράλληλα εκφράζονται σκέψεις σχετικά με την ψυχολογία των Αγωνιστών, εν όψει της απειλής απώλειας της ελευθερίας τους. Επισημαίνεται ότι αυτό το ενδεχόμενο αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο ώστε η εξέγερση να γίνει σχετικά πρόωρα, κάτι που θεωρήθηκε παραφροσύνη μεν, ίσως και ανευθυνότης, αλλά τελικά το αποτέλεσμα δικαίωσε την απόφαση αυτή, και αποτέλεσε Σταθμό για την ιστορία του 'Εθνους.