ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1990
  6. 25-27
    • Presentation of the book "Chios' portrait", which is written by Theodoros Sarikakis. The book forms a collection of Chios' names, that is the portrait of Chios, which is the prerequisite for the writing of the ancient history of the island.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Χιακή προσωπογραφία" του Θεόδωρου Σαρικάκη το οποίο αποτελεί συλλογή χιακών ονομάτων, η προσωπογραφία δηλαδή της Χίου, η οποία είναι προϋπόθεση για τη συγγραφή της αρχαίας Ιστορίας της Νήσου.