Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

GREECE ON THE THRESHOLD OF THE 21st CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996)
  5. 1990
  6. 9-24
    • Report on the events that took place on our planet during the century we covered, the social, political and moral consequences that these events had upon mankind, are mentioned. The necessity of historical memories for the formation of the future as well as the significance of the Education for the understanding of the notions and of the events which bring close to them the people or they alienate them, is underlined. It is pinpointed that the future remains unseen without any memory and conscience.
    • Αναφορά στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον πλανήτη μας κατά τη διάρκεια του αιώνα που διανύσαμε, και στις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές συνέπειες που είχαν τα γεγονότα αυτά στην ανθρωπότητα. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ιστορικών μνημών για την διαμόρφωση του μέλλοντος, καθώς και η σημασία της Παιδείας για την κατανόηση των ιδεών και των γεγονότων που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους ή τους απομακρύνουν. Τονίζεται ότι το μέλλον παραμένει αθέατο χωρίς ιστορική μνήμη και συνείδηση.