ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΝΔΟ

GEOLOGICAL RESEARCHES AT ETOLIC PINDUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1928
  6. 664-677
    • Detailed geological study of the Southern part of Pindus' mountain chain and in particular of the Etolic part.
    • Λεπτομερής γεωλογική μελέτη του νοτίου τμήματος της οροσειράς της Πίνδου, ιδιαίτερα του Αιτωλικού τμήματος.