ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ

ABOUT PRIZES AND VIRTUE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1928
  6. 266-286
    • On the occasion of the awarding of prizes and medals is made one extensive analysis of the concept of the prize and the virtue that it represents.
    • Με την ευκαιρία απονομής βραβείων και αριστείων γίνεται εκτενής ανάλυση της έννοιας του βραβείου και της αρετής που αντιπροσωπεύει.