ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ LOUIS FRANCOIS HOLLENDER

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMY'S ACOSSIATED MEMBER LOUIS FRANCOIS HOLLENDER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 497-499
    • Report which concerns the life nad the work of the new corresponding member, Mr. Hollender.
    • Αναφορά στη ζωή και στο έργο του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Hollender.