1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1996
  6. 436-454
    • The aim of this speech is to present a new form of medicine, that is the mechanical, which is one of the latest achievements of the technological revolution of our century. Furthermore it is compared with the setting classic medicine, in order to draw conclusions as leading elements for the transition from the one era to the other.
    • Σκοπός της ομιλίας είναι η παρουσίαση μιας νέας μορφής ιατρικής της "μηχανικής" που αποτελεί ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογικής επανάστασης του αιώνα μας και η σύγκριση με την δύουσα κλασσική ιατρική, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σαν καθοδηγητικά στοιχεία για τη μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη.