ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

COMMEMORATION FOR THE ACADEMICIAN AGGELO AGGELOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 395-403
    • In the present reported the work of the Academician Aggelos Aggelopoulos, whose initiatives and activities had in view the supporting of the national prosperity and the course of Hellinism too.
    • Αναφορά στο έργο του ακαδημαϊκού Άγγελου Αγγελόπουλου, του οποίου οι πρωτοβουλίες και ενέργειες απέβλεπαν στη στήριξη της εθνικής προκοπής και της πορεία του Ελληνισμού.