1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1996
  6. 281-287
    • Report to the regime of China as well as to the mentality of its inhabitants. Relations of the chinese intelligentsia towards the Western and mainly the Greek.
    • Αναφορά στο καθεστώς της Κίνας καθώς και στη νοοτροπία των κατοίκων. Σχέσεις κινέζικης διανόησης προς τη δυτική και κυρίως την ελληνική.