ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

JOHN MORALIS. THE CREATOR, THE TEACHER, HIS WORK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1996
  6. 164-183
    • Report on the work and personality of the painter, sculptor and artist, Jhohn Moralis. Description of some of his works, which established him as one of the most important physiognomies in the area of the greek and global art.
    • Αναφορά στο έργο και στην προσωπικότητα του ζωγράφου, γλύπτη και χαράκτη Γιάννη Μόραλη. Περιγραφή ορισμένων από τα έργα του τα οποία τον καθιέρωσαν σαν μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες στο χώρο της ελληνικής και παγκόσμιας τέχνης.