Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

THE LIBERATION OF 1821 AND THE ROLE OF GREEK LITERATI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γρόλλιος, Κων/νος Χ.
  5. 1996
  6. 146-163
    • National commemoration in honour of those who fought during 1821. Report, referring to Greek literati of that era and to the role they played to the Greek education.
    • Εθνικό μνημόσυνο προς τιμή των αγωνισθέντων το 1821. Αναφορά στου Έλληνες λόγιους της εποχής εκείνης και στο ρόλο που έπαιξαν στην ελληνική παιδεία.