ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

THE ORIGIN AND EVOLUTION OF THE BEHAVIOR OF MAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1996
  6. 119-129
    • The speech is referred to the general principles which determine the behavior, its origin and evolution. It is underlined that in the behavior are placed among two functions: the preservation in life and the reproduction. Finally, the aforementioned functions are analyzed in detail.
    • Η ομιλία αναφέρεται σε γενικές αρχές που καθορίζουν τη συμπεριφορά, τη γένεση και την εξέλιξη αυτής. Επισημαίνεται ότι στην συμπεριφορά εντάσσονται δύο λειτουργίες: η διατήρηση στη ζωή και η αναπαραγωγή, και αναλύονται οι λειτουργίες αυτές.