ΑΝΑΔΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ, ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

THE EMERGENCE OF FORMS, CODES AND INFORMATION IN THE PHYSICAL, BIOLOGICAL AND INTELLECTUAL WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1996
  6. 73-103
    • In the speech is brought out and analyzed the concept for the world that surrounds us, from a scientific point of view. The forms which regard the physical world like the origin and evolution of the universe, the cosmomorphy of Kepler and Newton, the special theory of relativity, are analyzed in detail.
    • Στην ομιλία προβάλλεται και αναλύεται η αντίληψη για τον κόσμο που μας περιβάλλει, από επιστημονική άποψη. Αναλύονται μορφές που αφορούν το φυσικό κόσμο, όπως η προέλευση και η εξέλιξη του Σύμπαντος, η κοσμομορφία των Κέπλερ και Νεύτωνα, η ειδική θεωρία της σχετικότητας κ.α.