ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

SPEECH BY MR. JOHN PESMATZOGLOU, WHO ASSUMED THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 15-19
    • The great challenges of that era (1996) are analyzed in detail. Particularly these challenges are: the foundation of the special character of European Union, the European Monetary Union and the international support of out country.
    • Αναλύονται οι μεγάλες προκλήσεις εκείνης της εποχής (1996) που είναι η θεμελίωση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η διεθνής ενίσχυση της χώρας μας.