Το κρασί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16643
  4. GR-AtACAb10073830
  5. Ελληνικά
  6. Πύρλας, Παναγιώτης
  7. Αθήναι: Βασιλική Γεωργική Εταιρεία, 1916
  8. 24