ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

HOPES AND FEARS EMANATING FROM THE BIOLOGICAL RESEARCH AND ITS TECHNOLOGICAL APPLICATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 441-448
    • Report concerning to the progress of research in the field of Biology anf Genetics. The anxiety for the possibility of the application of biological, experiments, which are pregnant with dangers, is expressed. It is underlined that the most elementary morality should set a bar against the application of experiments upon people and the various experiments should be done on the behalf of mankind.
    • Αναφορά στην πρόοδο της έρευνας στον τομέα της Βιολογίας και της Γενετικής. Εκφράζεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο εφαρμογής βιολογικών πειραμάτων, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους. Επισημαίνεται η πλέον στοιχειώδης ηθική θα πρέπει να θέσει φραγμό στην εφαρμογή πειραμάτων σε ανθρώπους και ότι τα διάφορα πειράματα θα πρέπει να γίνονται προς όφελος της ανθρωπότητας.