ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1994
  6. 294-296
    • The book written by Constantinos Minas with the title: "The language of publications of medieval greek documents of Low Italy and Sicily", is presented. The book contains official documents of dukes and other officers, as well as documents of unknown writers which deal with juridical adjudications of civic litigations etc and someone can find a host of terms of the everyday life.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Κων/νου Μηνά, "Η γλώσσα των δημοσιευμάτων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας". Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται έγγραφα επίσημα, δουκών και άλλων αξιωματούχων, όπως και έγγραφα ασήμων γραφέων, που ασχολούνται με διακστικές κρίσεις σε αστικές αντιδικίες κ.α., όπου συναντά κανείς πλήθος όρων της καθημερινής ζωής.