ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994

SESSION OF THE 21st OF APRIL OF 1994 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1994
  6. 262-262
    • On the occasion of the depressing anniversary of the 21st of April, the Academician Mr. Despotopoulos demonstrated the moral opposition of the Academy of Athens towards the miserable initiative of a group of officers to abolish the regime and to unsurp the power on the 21st of April of 1967.
    • Με την ευκαιρία της θλιβερής επετείου της 21ης Απριλίου, ο ακαδημαϊκός κ. Δεσποτόπουλος διατρανώνει την ηθική αντίθεση της Ακαδημίας Αθηνών προς την άθλια πρωτοβουλία ομάδας αξιωματικών να καταλύσουν το πολίτευμα και να σφετεριστούν την εξουσία την 21η Απριλίου 1967.