ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

THE CELEBRATION OF THE 25tH OF MARCH 1821. THE GREEK WAR OF INDEPENDENCE OF 1821 AND THE GREEK ART. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016) | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 164-206
    • On the occasion of the celebration of the 25th of March, is made an effort to realize our obligation as concerns the principles and values of those who fought and were sacrificed during the war. The role that the revolution played to the development of the whole European course is analyzed. Moreover, the effort of the plastic arts to give one certain character to the problems of that era, is underlined. Finally, plastic works, which depict the war are reported and brief biographies of that era's artists are cited too.
    • Με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, γίνεται προσπάθεια συνειδητοποίησης του χρέους μας στις αρχές και τις αξίες αυτών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στον αγώνα. Αναλύεται ο ρόλος της επανάστασης στην ανάπτυξη της όλης ευρωπαϊκής πορείας, επισημαίνεται η προσπάθεια των εικαστικών τεχνών να δώσουν συγκεκριμένο χαρακτήρα στα προβλήματα της εποχής εκείνης, και γίνεται αναφορά στα εικαστικά έργα που απεικονίζουν τον αγώνα, παρατίθενται δε σύντομα βιογραφικά των καλλιτεχνών της εποχής.