ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

COMPUTER SCIENCE: MEANINGS AND TECHNOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1994
  6. 127-149
    • The relation between physics and computer science is examined as well as the variations which are evoked in the way of thinking and of the data analysis since the invasion of the new technologies.
    • Εξετάζεται η σχέση φυσικής-πληροφορικής καθώς και οι μεταβολές που προκαλούνται στον τρόπο σκέψης και ανάλυσης δεδομένων από την εισβολή των νέων τεχνολογιών.