ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ" ΤΟΜΟΣ 5ος

PRESENTATION OF THE BOOK "HISTORIC DICTIONARY OF GREEK IDIOMS OF THE LOW ITALY". VOLUME 5th (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1994
  6. 120-122
    • Presentation of the 5th volume of the big dictionary of the Greek idioms of the Low Italy, written by Anastasios Karanastasis. The wealth of the words, the abundant offering of types, dictions, expressions and examples, with which is enlighted the significance and often the etymology of words, are pinpointed.
    • Παρουσιάζεται ο 5ος τόμος του μεγάλου Ιστορικού Λεξικού των Ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας του Αναστάσιου Καραναστάση. Επισημαίνεται ο πλούτος των λέξεων, η άφθονη προσφορά τύπων, φράσεων, εκφράσεων και παραδειγμάτων, με τα οποία διαφωτίζεται η σημασία και συχνά η ετυμολογία των λέξεων.