ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΤΟΜΟΙ Α,Β.

PRESENTATION OF THE BOOK "LAW OF PROPERTY". VOLUMES A,B. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1994
  6. 39-46
    • Presentation of a book written by Mr. Apostolos Georgiadis, Professor of the University of Athens, with the title "Law of Property". The book is consisted of two volumes and it is about a bulky book, the fruit of a study that lasted many years, whose purpose is the theoretical and practical solution of the problems of the law of property.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Απόστολου Γεωργιάδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών "Εμπράγματο Δίκαιο", το οποίο αποτελείται από δύο τόμους. Πρόκειται για ογκώδες σύγγραμα, καρπό πολυετούς μελέτης που σκοπό έχει την θεωρητική και πρακτική επίλυση των προβλημάτων του εμπραγμάτου δικαίου.