ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

THE STAGES OF THE EVOLUTION OF BIOLOGY AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE MAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 17-29
    • Speech delivered by the new President for the year 1994. The speech is referred to the results of researches relevant to biology. These results are correlated with other scientific fields in furtherance of the needs of man, his protection and prosperity. Finally, their contribution to the politics and economical development of the human society, is underlined.
    • Ομιλία του αναλαμβάνοντος Προέδρου για το έτος 1994. Η ομιλία αυτή αναφέρεται σε πορίσματα ερευνών της Βιολογίας και τον συσχετισμό των πορισμάτων αυτών με άλλους επιστημονικούς κλάδους, προς εξυπηρέτηση αναγκών του ανθρώπου, την προστασία και ευημερία αυτού και την συμβολή τους στην πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας.