ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 147-176
    • Account of the activities of the Academy of Athens during the year 1973.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1973