ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1973
  6. 129-133
    • Presentation of the book "The decline of the Medieval Hellinism in Asia Minor and the route of the islamization, form the 11th till the 15th century". The book was written by the Professor Mr. Spiros Vryonis.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του καθηγητού κ. Σπύρου Βρυώνη "Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού εν Μικρά Ασία και η πορεία του εξισλαμισμού από του ενδεκάτου μέχρι του δεκάτου πέμπτου αιώνος"