ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1973
  6. 110-110
    • The death of the Academy's full member George Kosmetatos, is announced. A brief curriculum vitae is reported. The deceased was extraordinary Professor of Istology and Embryology and regular Professor of the ophthalmology.
    • Αναγγέλεται ο θάνατος του Γεωργίου Κοσμετάτου, τακτικού μέλους της Ακλαδημίας Αθηνών. Αναφέρεται σύντομο βιογραφικό του σημείωμα. Υπήρξε έκτακτος καθηγητής της Ιστολογίας και Εμβρυολογίας και τακτικός καθηγητής της Οφθαλμολογίας