ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1973
  6. 8-12
    • A policy speech given by the new President, Mr. Elias Mariolopoulos.
    • Προγραμματικές δηλώσεις του αναλαμβάνοντος Προέδρου κ. Ηλία Μαριολόπουλου.