ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE DEPARTED PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1973
  6. 3-8
    • Account of the activities and proposals for assumption of initiatives by the departed President Mr. Grigorios Kasimatis.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων και προτάσεις ανάληψης πρωτοβουλιών από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Γρ. Κασιμάτη.