ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΔΗΨΟΥ

A NEW OCCURRENCE OF BASIC IGNEOUS ROCKS IN AEDIPSOS AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαγιαννόπουλος Α
  5. 1973
  6. 220-230
    • On the NW part of Euboea, near Aedipsos, occur igneous rocks regionally metamorphosed. On the basis of relic structures and the presence of initial Ca-rich plagioclases, it can be concluded that the rocksunder discussion are old diabasic ones. The petrological study of these rocks and their comparison with diabases, which occur in the adjacent regions of Othrys, Thessaly and the island of Skyros, enable us to conclude that the igneous rocks of Aedipsos belong to the calc-alcalic group and are similar to the diabases of Chronia in Euboea. On the basis of chemical analyses of the diabases of Euboea, Othrys, Thessaly, Skyros and according to the al-alk diagram, it can be seen that the basic ophiolitic magma has been differentiated in such a way that two types of rocks resulted: a calc-alcalic and an alkalic to subalkalic type.
    • Κατά το έτος 1966, σε έρευνα δι' αναζήτηση εκρηξιγενών πετρωμάτων στην Β. Εύβοια προς σύγκριση μετά των οφιολιθικών πετρωμάτων της περιοχής Χρονίων-Λίμνης, ανακαλύφθηκε πλησίον της περιοχής "Αγία Παρασκευή" της Αιδηψού μικρή εμφάνιση εκρηξιγενούς πετρώματος, μη αναφερόμενη υπό του Deprat. Η εμφάνιση αυτή δεν σημειώνεται επίσης στο νεότερο γεωλογικό χάρτη της Εύβοιας υπό κλιμ. 1: 200.000, εκπονηθέντα υπό των γεωλόγων Chenevart και Κατσικάτσου, οι οποίοι χαρτογράφησαν την Εύβοια. Το εκρηξιγενές πέτρωμα, πρασινωπού χρώματος με φαινοκρυστάλλους αυγίτη, βρίσκεται επί πεδινής εκτάσεως παρά την θέση "Μεγάλη Βρύση" και καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό προσχώσεων.