Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ACADEMY OF ATHENS AND THE INTERNATIONAL ACADEMIC UNION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 160-177
    • The Academy of Athens is a full member of the International Academic Union and of the International Committee of Research. The second article of the Law 4398 of 1929 (according to which was ratified the constituent decision of the 18th of March 1926 for the Organization of the Academy of Athens) deals with the following paragraph: "The Academy of Athens, as the only in Greece representative of the International Academic Union and of the International Committee of Researches, holds and forwards every correspondence in Greece relevant to those Unions and assign the competent representatives of Greece for the various scientific fields, according to each general and partial conventions of the aforementioned unions, as well as from those dependant international scientific unions out of tis members or out of those scientists who belong to relevant institutions.
    • Η Ακαδημία Αθηνών είναι τακτικό μέλος τη Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών και του Διεθνούς Συμβουλίου Ερευνών. Το δεύτερο άρθρο του νόμου 4398 του 1929, δια του οποίου κυρώνεται η συντακτική απόφαση της 18ης Μαρτίου του 1926 περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών, διαλαμβάνει την εξής παράγραφο: "Η Ακαδημία Αθηνών, ως μόνος εν Ελλάδι ανεγνωρισμένος αντιπρόσωπος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς Συμβουλίου Ερευνών, διεξάγει και διαβιβάζει πάσαν την μετά των σωματείων τούτων σχετικήν προς την Ελλάδα αλληλογραφίαν και ορίζει τους αρμοδίους αντιπροσώπους της Ελλάδας δια τους διαφόρους κλάδους της επιστήμης, κατά τας εκάστοτε γενικάς και μερικάς συνελεύσεις των άνω σωματείων, καθώς και των εξ αυτών εξαρτωμένων διεθνών επιστημονικών ενώσεων εκ των ιδίων αυτής μελών ή και εκ των εις τα λοιπά σχετικά ιδρύματα ανηκόντων επιστημόνων"