ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ACCURACY OF ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT OF DISTANCE BY MICROWAVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδημητρίου Α Λ
  5. 1973
  6. 88-106
    • The measurements taken in 1964 at the Caithness base of Northern Scotland by Tellurometer MRA - 3 were used for a study of the accuracy of the current theory on the reduction of distance measurements by microwaves due to the variation of the refractive index of the air with meteorogical conditions. To this purpose the result of simultaneous standard meteorological observations at the two stations have been used in order to calculate the values of the refractivity N of the air in the area of 3 cm microwaves corresponding to each of the 462 Tellurometer measurements considered. Using the above values of N, the results D0 of each of the Tellurometer measurements of the base have been resuced to an air distance Da. The air distances Da thus found have been further reduced to spheroidal distances Dt and were compared with the spheroidal distance Di = 24827.99954 m between the two stations corresponding to the length of the base measured by Invar tapes in catenary.
    • Μελετώνται τα εξαγόμενα 462 μετρήσεων του μήκους της γεωδαιτικής βάσεως της Βορείου Σκωτίας (η οποία είχε μετρηθεί ήδη δια βασιμετρκής συσκευής χρησιμοποιούσης σύρματα εξ Invar). Οι παρατηρήσεις αυτές εξετελέσθηκαν στην Βρετανία κατά το έτος 1964 υπό της Ordance Survey και της British Military Service Survey δια του οργάνου Tellurometer MRA - 3 το οποίο χρησιμοποιεί μικρικύματα μήκους κύματος 3cm. Εκ της διερευνήσεως του υλικού αυτού προκύπτει ότι υπάρχει μια τιμή Να τη διαθλαστικότητας Ν του ατμοσφαιρικού αέρος δια την οποία η υπό του τελλουρομέτρου δεδομένη τιμή Dt της αποστάσεως συμπίπτει προς την τιμή DΙ την παρεχομένη υπό της βασιμετρικής συσκευής. Αντιθέτως όταν το Ν λαμβάνει τιμή μικρότερη της τιμής Να τότε η τιμή Dt είναι μικρότερη της DI και μάλιστα τόσο μικρότερη όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά Ν-Να