Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΩΚΑΙΝΙΚΗΣ ΡΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

THE IMPORTANCE OF THE EOCENIC FAULT TECTONICS BY LEONTARION (CENTRAL PELOPONESE) FOR THE CREATION OF MEGALOPOLE'S BASIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Μαριολάκος Η | Dieter Richter
  5. 1973
  6. 29-47
    • According to Philipson (1891) the creation of Megalopole's basin as and of all the Upper Tertiary basins of the Central Peloponese, is the result of the postalpine fault tectonics. Lutttig and Marinos (1962) and Vinken(1965) had studied with all details the basin of Megalopole and concluded that its limits are determined mostly under normal displacement fault of pleistocenic age mainly. The writers of the present had studied in detail the positions described further down, at the large village of Leontarion. Furthermore, they had tried to complement the results of previous researchers. On the basis of this aim they had proved that the fault tectonics at the south part of the basin had started much later.
    • Κατά Philipson (1891) η δημιουργία της λεκάνης της Μεγαλοπόλεως ως και όλων των νεοτριτογενών λεκανών της Κεντρικής Πελοπονήσσου, είναι αποτέλεσμα μεταλπικής ρηγματογόνου τεκτονικής. Οι Luttig και Marinos και Vinken (1965) μελετήσαντες λεπτομερέστερα τη λεκάνη της Μεγαλοπόλεως αποφαίνονται ότι τα όρια ταύτης καθορίζονται ως επί το πλείστον υπό κανονικών μεταπτώσεων πλειστοκαινικής ηλικίας κυρίως. Οι συγγραφείς της παρούσης μελετήσαντες περαιτέρω τις κατωτέρω περιγραφόμενες θέσεις περί την κωμόπολιν του Λεονταρίου, ηδυνήθησαν να συμπληρώσουν τα πορίσματα των προηγούμενων ερευνηών αποδεικνύοντες ότι η ρηγματογόνος τεκτονική στο νότιο τμήμα της λεκάνης άρχισε πολύ νωρίτερα.