Η ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ

"THE COSMOGENESIS" OF THE CRETAN POET GEORGE HUMNOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέγας Γεώργιος Α
  5. 1973
  6. 3-16
    • Critical edition of the manuscript "Cosmogenesis" written by Humnos at the end of the 16th century a.C. It is a poem based on the first two books of the Old Testament written in the mixed languistic idiom of the primary Cretan poetry.
    • Κριτική έκδοση της κοσμογεννήσεως του Χούμνου, έργου του 16ου-17ου αιώνα γραμμένο στη μικτή γλώσσα των πρώϊμων έργων της Κρητικής ποιήσεως.