ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975

ACCOUNT REGARDING TO THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1975 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1975
  6. 229-249
    • Analytical report on the proceedings of the Academy of Athens for the year 1975, written in the english language.
    • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1975 σε αγγλική γλώσσα.