'ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1975 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1975
  6. 206-228
    • Analytical report on the proceedings of the Academy of Athens for the year 1975.
    • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1975.