ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΠΙΤΟΜΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΛΛΑΣ"

PRESENTATION OF THE BOOK "ABRIDGEMENTS OF DOCUMENTS OF THE BRITISH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/GENERAL CORRESPONDANCE/GREECE" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1975
  6. 190-193
    • Presentation of the volume which belongs to the series "Monuments of the Greek History" and contains 2578 documents or 16.000 pages of records of the Central Service of the Foreign Office, especially the files 1-34 of the series "Greece". These documents cover the period 1827-1832 and provide informations for the posture of England, France, Russia over the Greek issue, the decisions of London's conference, the foreign policy of John Kapodistrias and finally for the issues of Crete, Samos, boarders, etc.
    • Παρουσίαση τόμου της σειράς "Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας" ο οποίος περιέχει 2578 έγγραφα ή 16.000 σελίδες αρχειακού υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Foreign Office και ειδικότερα των φακέλλων 1-34 της σειράς Greece. Τα έγγραφα αυτά καλύπτουν την περίοδο 1827-1832 και παρέχουν πληροφορίες για την στάση της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσσίας, έναντι του Ελληνικού ζητήματος, τις αποφάσεις της διασκέψεως του Λονδίνου, την εξωτερική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια, τα ζητήματα της Κρήτης, της Σάμου, των συνόρων κλπ.