Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΤΑΞΙΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

THE TRILOGY OF THE VALUES (JUSTICE - ORDER - PROGRESS) AND THE PRIVATE LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1975
  6. 121-149
    • Report which is referred to the human values which represent the absolute ideal, to which the human efforts tend. The absolute ideal is not always consummated because of the frailties of human nature. It is aimed the analysis of three fundamental values like justice, legal order, and social progress, which should form the mission of the man.
    • Αναφορά σε ανθρώπινες αξίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν το απόλυτο ιδανικό προς το οποίο τείνουν οι ανθρώπινες προσπάθειες, το οποίο δεν ολοκληρώνεται πάντοτε λόγω των αδυναμιών της ανθρώπινης φύσης. Επιχειρείται η ανάλυση τριών θεμελιωδών αξιών όπως η δικαιοσύνη, η νομική τάξις, και η κοινωνική πρόοδος οι οποίες πρέπει να αποτελούν αποστολή του ανθρώπου